Reisebetingelserreise turer Kroatia
Aliviate AS er registrert medlem av Reisegarantifondet (RGF), og har stilt den nødvendige garanti ihht. vedtak fattet av RGF 22.01.16. Dette sikrer bla. kunden full refusjon av forskuddsinnbetalinger, samt bistand med hjemsendelse dersom turarrangøren går konkurs.

Disse reisebetingelser gjelder for avtale om pakkereise som faller inn under definisjonen i Lov om pakkereiser av 15.06.2018 («pakkereiseloven», jf. § 6). Aliviate Travels reisebetingelser er utformet i samsvar med pakkereiseloven og forskrifter gitt av Barne- og likestillingsdepartementet. Betingelsene samsvarer med og supplerer loven og forskriftene, og regulerer forholdet mellom avtalens parter: Aliviate Travels som arrangøren, og den/de reisende som kunden. Reisebetingelsene under er spesielle vilkår for Aliviate Travels, og disse utfyller de alminnelige reisebetingelser for pakkereiser (se linken https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-32). Kunden plikter å gjøre seg kjent med disse ved bestilling av turer gjennom Aliviate Travels, i tillegg til annen oversendt dokumentasjon tilknyttet den enkelte tur. Noen av punktene under menyen  «Om Kroatia» (se hovedmeny «Nyttig info») utgjør et informativt supplement til disse reisebetingelser.

1. Bestilling

Hvis du ønsker å delta på en av Aliviates Travels oppsatte gruppeturer og turpakker, eller engasjere oss til å bistå i å tilrettelegge eget arrangement trenger vi følgende info:
• Antall personer (voksne og barn samt barnas alder)
• Ønsket leieobjekt/hotell *
• Ønsket periode (ankomstdato og avreisedato)*
• Ditt navn og adresse
• Din e-post adresse
• Telefonnummer vi evt. kan kontakte deg på

Info sendes til post@aliviate.no eller ta kontakt på (0047) 917 83338.

 * Gjelder for andre arrangement utenom Aliviate Travels egne oppsatte gruppeturer og turpakker (her kan det også beskrives hva som ønskes av aktiviteter, severdigheter, restauranter, m.m.)

2. Pris

Reisens pris inkluderer overnatting, utflukter, persontransport (taxi/buss/båt, evt. fly), guiding, måltider, skatter og avgifter som spesifisert i reiseplanen for den enkelte gruppereise. Hvis valutakurser, flypriser, skatter, avgifter eller andre uforutsette faktorer utenfor arrangørs kontroll endrer seg vesentlig etter påmelding, forbeholder arrangør seg retten til å justere og etterfakturere kostnadene senest 20 dager før avreise. En prisøkning på mer enn 10% av den avtalte pris gir kunden rett til å heve avtalen uten kostnader for seg. I et varsel om prisøkning på mer enn 10% vil arrangør sette en rimelig frist for kundens rett til å heve kjøpet uten kostnader for seg. Fristen kan ikke settes til kortere enn tre dager.

3. Betalingsvilkår/Depositum

Etter mottatt bestilling pr. mail eller telefon sender arrangør faktura til kunden for betaling av et fastsatt depositum pr. reisende, samt en eventuell avbestillingsbeskyttelse som ikke kan sies opp i avtaleperioden. Depositum og eventuell avbestillingsbeskyttelse skal være innbetalt av kunden på oppgitt forfallsdato. Etter at depositumet er mottatt av arrangør i samsvar med dato for betalingsforfall, bekreftes reisen.
Restbeløpet for hele reisen skal normalt være betalt senest 35 dager før avreise. Ved bestilling senere enn 35 dager før avreise, eventuelt etter reisens betalingsfrister, skal hele reisens pris betales umiddelbart ved bekreftelse av reisen så fremt ikke annet er spesifisert i det enkelte turoppsett.  For gruppeturer, faste turpakker og påmeldingsturer må det betales et ikke-refunderbart depositum på inntil kr. 6.000,- NOK (normalt 30% av totalbeløp) per person ved påmelding. Dette fordi de fleste av våre underlevarandører krever depositum for å bekrefte/låse bookinger (f.eks. hoteller). For øvrig refunderes hele depositumet uten kostnader for kunden dersom turen kanselleres som følge av for få antall påmeldte eller andre spesielle forhold som faller inn under alminnelige vilkår for pakkereiser (se spesielt kap. 4). Dersom betalingsvilkårene ikke overholdes, kan arrangør anse reisen som kansellert og gjøre eventuelt erstatningskrav gjeldende.

Betalingsinformasjon:

Aliviate AS, org. nr. 916326343, Kontonr. 4345.11.96511, IBAN: NO7543451196511, BIC (SWIFT-adresse): AFJONO21.

4. Kundens plikt

Kunden er forpliktet til å sørge for gyldig pass minst 6 mnd. frem i tid. Det er også kundens plikt før avreise å kontrollere at for- og etternavn på billetter og øvrige reisedokumenter er korrekte og stemmer overens med det som står i passet.  Ikke korrekt oppført navn kan føre til avvisning ved innsjekk til flyet eller ved grensen fra/til Kroatia, Norge eller et annet transitland. Aliviate Travels påtar seg ikke ansvar for de følger ukorrekte opplysninger måtte medføre. Får du ikke gjennomført reisen pga. ugyldig pass eller andre påkrevde dokumenter får du ingen refusjon i reisens pris og du må selv dekke eventuelle merkostnader. Det er ikke krav om innreisevisum og vaksinasjonsbevis for reiser til Kroatia for norske statsborgere. Det er  kundens ansvar å møte opp til avtalte reisetidspunkt og/eller daglige utflukter. Aliviate Travels kan ikke holdes ansvarlig om man ikke når transport eller avganger som er avtalt. Ellers plikter kunden å rette seg etter ordensbestemmelser og de anvisninger gitt av arrangøren, reiseleder, transportør eller andre som har tildelt ansvar i forbindelse med gjennomføringen av gruppereisen (for eksempel ordensregler for innkvartering i leiligheter).

5. Avbestilling/endringer fra kunde

For Aliviate Travels pakkereiser/gruppeturer er det ikke mulig å gjøre endringer (navneendringer unntatt). For andre arrangement etter forespørsel fra kunde er det mulig å gjøre endringer så fremt ikke annet er avtalt i forkant. Det kan i så fall kreves et gebyr på inntil kr. 500,- per person pluss eventuelle gebyr fra flyselskap/leverandør. Med forbehold om at dette er mulig innenfor reglene til flyselskap og/eller annen leverandør. Vennligst merk at f. eks. navneendring på flybillett sjelden lar seg gjøre. De fleste flyselskaper tillater ikke endringer etter utstedelse, og de er ikke refunderbare. Vennligst ta kontakt med Aliviate Travels for å få detaljer om din billett eller direkte med det gjeldende flyselskap. Det er viktig å kjøpe en individuell forsikring som dekker en eventuell avbestilling ved sykdom og/eller hjemtransport, skade/tap av bagasje og annet utstyr som medbringes på reisen. Husk at det fleste reiseforsikringer gjør det. Hvis man ikke har tegnet privat reiseforsikring, vil vi på det sterkeste nødvendigheten av at Europeisk Helsetrygdkort medbringes på reisen. Dette gir den reisende rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et annet EØS-land på samme vilkår som oppholdslandets egne statsborgere. Forøvrig vil vi påpeke at Europeisk Helsetrygdkort ikke har samme dekninger som en vanlig reiseforsikring.

6. Kansellering/endringer fra arrangør

Aliviate Travels forbeholder seg retten til å kansellere sine oppsatte gruppereiser dersom det ikke blir solgt det antall plasser som er nødvendig for å avvikle reisen. Aliviate Travels frist for å kunne avvikle oppsatte reiser er senest 14 dager før avreisetidspunkt. Skriftlig varsel om slik kansellering må være oversendt kunden senest ved fristens utløp. Ved kansellering etter dette punkt skal alle av kundens innbetalte beløp refunderes senest innen 5 virkedager etter fastsatt frist, men reisedeltageren får ikke noen erstatning utover dette. Alternativt kan Aliviate Travels, dersom kunden ønsker det, likevel tilrettelegge for et ferieopphold for kunden(e), dvs. ordne med leiligheter og/eller flybilletter, evt. andre arrangement/aktiviteter under ferieoppholdet (da uten personlig oppfølging fra Aliviate Travels så fremt ikke annet avtales).  I slike tilfeller vil  mellomlegg eller refusjon av tidligere innbetalinger avtales nærmere med kunden. Kunden kan også om ønskelig melde seg på en senere oppsatt gruppetur forutsatt at det er ledige plasser.

7. Overføring av bestilt reise til annen person

Hvis man har kjøpt en gruppereise (evt. er deltager i andre arrangement gjennom Aliviate Travels) og er forhindret fra å bruke denne selv, kan denne overføres til en annen person. Men ikke senere en 30 dager før avreise. Aliviate Travels tar ikke gebyr for dette, men vi gjør oppmerksom på at de fleste flyselskaper tar gebyr for navneendring på flybillett og at de har egne regler for dette (tidspunkt for navneendring, størrelse på gebyr, m.m.). I de tilfeller hvor kunden selv har bestilt flybilletter, må han/hun selv ordne dette med vedkommende flyselskap eller utsteder.

8. Klage/Krav

Hvis det skulle oppstå et problem eller mangel under reisen, må den reisende ta kontakt med oppgitt kontaktperson for Aliviate Travels. Vi vil umiddelbart søke å finne en løsning på problemet til det beste for kunden. Blir ikke dette gjort kan retten til å klage eller rette formelt krav i etterkant frafalle. Mye kan løses ved en enkel telefonsamtale. Evt. krav til Aliviate Travels skal rettes direkte til Reisegarantifondet, jmf. lov om pakkereiser.

9. Reiseforsikring

Det er viktig å ha en god reiseforsikring når man er ute og reiser i tilfelle noe uforutsett skulle skje. Vi og våre faste samarbeidspartnere har egne ulykkesforsikringer for våre gruppereisedeltagere, men i tillegg trenger kundene en separat privat forsikring (de fleste forsikringsselskap tilbyr dette).

Reiseforsikringen bør dekke:

  • Refusjon av utlegg til flybilletter/reiser ved sykdom (før avreise)
  • Utgifter til legebehandling
  • Hjemsendelse i tilfelle alvorlig sykdom eller dødsfall
  • Syketransport til Norge
  • Tap/Tyveri/Skade på verdigjenstander
  • Kansellerte flyreiser som følge av ekstraordinære hendelser
  • Forsinkede flyreiser, bagasje, m.m. (flyselskapene har egne regler her)

Punktene over er ikke utfyllende. Se for øvrig vilkårene til de respektive forsikringsselskapene.

10. Avreise fra Norge

Aliviate Travels har kontoradresse i Trondheim, men vi kan arrangere avreise og retur til/fra flyplasser i hele Norge. Om noen av deltagerne som har meldt seg på en av våre turer reiser fra en annen flyplass enn den som opprinnelig er satt opp i programmet, kan vi bistå den reisende med å ordne flybilletter fra den flyplassen det gjelder.

NB! Aliviate Travels tar forbehold om løpende justeringer av sine reisebetingelser. Eventuelle justeringer av betydning for våre kunder vil etter beste evne videreformidles til kunden så snart disse trer i kraft.